Zavřít
Levné hračky
Přihlášení | Registrace | O nákupu | Kontakt | Dopravné |

Prosím čekejte, probíhá načítání

Prosím čekejte, probíhá načítání

Obchodní podmínky internetového obchodu www.megahracky.cz

 1. Všeobecná ustanovení

  1. Provozovatelem internetového obchodu www.megahracky.cz je firma Megahračky s.r.o. IČ: 06385541, se sídlem Tovární 174, Český Krumlov 38101
   zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, v oddíle C, vložce 26644 (dále jen prodávající)
   Adresa provozovny
   Megahračky.cz, Tovární 174, Český Krumlov 38101
   Adresa pro uplatnění odstoupení od kupní smlouvy a reklamací
   Megahračky.cz, Tovární 174, Český Krumlov 38101
  2. Prodávající je plátcem DPH, DIČ: CZ06385541.
  3. Veškeré uvedené ceny jsou konečné a jsou včetně příslušné sazby DPH.
  4. Kupujícím může být fyzická nebo právnická osoba, která učiní objednávku prostřednictvím internetového obchodu www.megahracky.cz (dále jen kupující)
  5. Vztahy a vzájemná práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího, který při objednávce zboží nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti se řídí těmito obchodními podmínkami, které jsou zároveň pro obě strany závazné (dále jen obchodní podmínky), a dále příslušnými právními předpisy, zejména v souladu s ustanovením zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění.
  6. V případě, že dojde k uzavření kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím - jinou právnickou nebo fyzickou osobou, (dále jen kupující - podnikatel), řídí se jejich vzájemné vztahy Zákonem o obchodních korporacích, v platném znění a přiměřeně též těmito obchodními podmínkami. V tomto případě však není kupující nepovažován za spotřebitele a nemá tak právo odstoupit od kupní smlouvy bez udání důvodu.
  7. Kupující odesláním závazné objednávky stvrzuje, že tyto obchodní podmínky jsou součástí kupní smlouvy uzavírané mezi kupujícím a prodávajícím. Kupující dále stvrzuje, že se s nimi řádně seznámil, jsou mu naprosto srozumitelné a zavazuje se jimi řídit. Kupující zároveň stvrzuje, že akceptuje výši ceny za objednané zboží včetně případných příplatků za přepravu zboží(dále jen dopravné), a ustanovení ve znění platném v okamžiku odeslání objednávky.
  8. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.
  9. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.
  10. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá účinností předchozího znění obchodních podmínek.
 2. Předmět smlouvy

  1. Uzavřením kupní smlouvy vzniká prodávajícímu v souladu s těmito obchodními podmínkami závazek odevzdat kupujícímu objednané zboží a kupujícímu závazek toto zboží převzít a zaplatit za něj kupní cenu.
  2. Předmětem objednávky může být pouze zboží z nabídky internetového obchodu www.megahracky.cz
  3. Prodávající se zavazuje aktualizovat nabídku internetového obchodu, tak aby nabídka odpovídala jeho faktické nabídce. Pokud bude předmětem objednávky kupujícího zboží, které již v době objednávky není součástí sortimentu, bude kupující ze strany prodávajícího vyrozuměn.
  4. Předmětem kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a kupujícím je pouze dodávka zboží uvedeného v potvrzení objednávky doručeném řádně a včas kupujícímu.
  5. Předmětem závazku prodávajícího na základě kupní smlouvy není předvedení, instalace, sestavení nebo montáž objednaného zboží.
  6. Popis zboží uvedeného na webových stránkách internetového obchodu megahracky.cz, funkce, technické údaje, parametry, rozměry, váha, kapacita a ostatní uvedené údaje a informace vycházejí z údajů výrobců a dodavatelů zboží. Všechny uváděné informace jsou podle aktuálních dostupných údajů od výrobců, dodavatelů a jsou průběžně kontrolovány. Přesto však nelze jejich přesnost zcela garantovat a pro takový případ si prodávající vyhrazuje právo změny. Nepřesnosti uvedených informací má prodávající povinnost odstranit jakmile se o nich dozví.
 3. Objednávka zboží

  1. Řádná objednávka zboží učiněná kupujícím je považována za návrh k uzavření smlouvy, jenž je účinný vůči prodávajícímu od okamžiku, kdy je mu tento návrh doručen.
  2. Objednávka musí obsahovat přesné označení kupujícího, adresu trvalého pobytu nebo sídla, dodací adresu, emailové i telefonické spojení či jiné kontaktní údaje na kupujícího, přesné označení druhu a počet kusů objednávaného zboží, způsob dopravy a způsob úhrady ceny zboží.
  3. Kupující je oprávněn učinit objednávku zboží těmito způsoby:
   a) prostřednictvím internetového obchodu www.megahracky.cz
   b) telefonicky na telefonním čísle : +420 608 300 771, v pracovní dny 10:00 - 16:00
  4. Kupní smlouva se považuje za uzavřenou až okamžikem potvrzení objednávky prodávajícím.
  5. Prodávající potvrdí kupujícími objednávku elektronicky na emailovou adresu uvedenou v objednávce.
  6. Potvrzení objednávky prodávajícím musí obsahovat zejména tyto údaje: identifikaci kupujícího, druh zboží, počet kusů, cenu za zboží, způsob doručení, cena za doručení zboží dopravcem a doručovací adresa.
  7. Prodávající se zavazuje potvrdit objednávku kupujícímu bez zbytečného odkladu od jejího obdržení nejdéle však do 8 hodin. Objednávka se považuje za potvrzenou okamžikem doručení projevu vůle o potvrzení objednávky kupujícímu.
  8. Kupující je oprávněn stornovat jím učiněnou objednávku do momentu expedice, a to stejným způsobem jakým lze objednávku učinit.
  9. Minimální hodnota objednávky je stanovena na částku 300 Kč (včetně příslušné dopravného).
 4. Cena a platba

  1. Cena zboží objednaného kupujícím se řídí cenami uvedenými u objednaného zboží na webových stránkách internetového obchodu megahracky.cz v okamžiku odeslání objednávky kupujícím. Ceny zboží uvedené na webových stránkách zahrnují DPH v zákonné sazbě, není-li u konkrétního zboží výslovně uvedeno jinak.
  2. K ceně zboží bude prodávajícím připočtena částka za přepravu zboží na místo určené kupujícím. Tuto cenu se kupující zavazuje prodávajícímu zaplatit za podmínek bodu 7. obchodních podmínek.
  3. Kupní cena za dodávané zboží a případné náklady na jeho dopravu budou kupujícím zaplaceny takto:
   a) dobírkou (hotově řidiči dopravce při předání zboží nebo České poště s.p.)
   b) dobírkou - platební kartou (při převzení dopravcem PPL)
   c) platbou v hotovosti nebo platební kartou při osobním odběru
   d) bankovním převodem - údaje pro platbu budou po ověření dostupnosti zaslány emailem.
  4. Kupní cena se považuje za řádně uhrazenou teprve jejím připsáním v plné výši za samostatnou část dodávky na účet prodávajícího nebo jejím uhrazením v plné výši hotově v provozovně prodávajícího nebo pracovníkovi přepravní společnosti. Kupující může zboží převzít zásadně až po úplném uhrazení jeho kupní ceny, nebude-li mezi kupujícím a prodávajícím písemně dohodnuto jinak.
  5. V případě volby platby převodem je, pro dodržení expedic, nezbytné připsání platby do 3 pracovních dnů od vytvoření objednávky. Po uplynutí této doby je kupujícímu zaslán připomínkový e-mail s podklady pro jeho platbu. Pokud kupující neuhradí částku v plné výši do dalších 5-ti pracovních dnů, je jeho objednávka automaticky bez dalšího upozornění stornována.
  6. Faktura vystavená prodávajícím kupujícímu na základě kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím slouží zároveň jako daňový doklad a dodací list a je vždy přiložena k zaslané zásilce. V případě, že faktura není součástí balíku, má kupující možnost vyžádat zaslaní faktury prostřednictvím e-mailu na : obchod@megahracky.cz
  7. Ceny zboží, v nabídce internetového obchodu megahracky.cz, označené jako výprodej či akce jsou platné do vyprodání zásob.
  8. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory atd.) si hradí kupující sám.
  9. Prodávající si vyhrazuje právo zrušení objednávky (před uzavření kupní smlouvy, po dohodě s kupujícím) v případě, že: zboží se již nevyrábí nebo nedodává nebo se výrazným způsobem změnila dodavatelská cena. Pokud kupující již zaplatil kupní cenu, bude mu tato částka vrácena zpět na účet a k uzavření kupní smlouvy nedojde.
 5. Platební metoda Twisto

  1. Platba „Twisto“ je poskytována společností Twisto payments a.s., IČO: 01615165, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 19085, se sídlem na adrese Újezd 450/40, Malá Strana, 118 00 Praha 1 na základě Twisto faktury postoupením pohledávky na úhradu platby s prodlouženou splatností společnosti Twisto payments a.s., a to za podmínek uvedených ve „Všeobecných obchodních podmínkách pro zákazníky služby „TWISTO“.
  2. V případě, že Kupující využije službu „Twisto“ zprostředkovanou Prodávajícím a poskytovanou ze strany Twisto payments a.s., je Kupující povinen uhradit platbu (tj. celkovou kupní cenu a náklady na dopravu zboží) do 14 dnů ode dne doručení zboží.
  3. K uzavření kupní smlouvy dojde vyplněním objednávky ze strany Kupujícího, akceptací objednávky ze strany Prodávajícího (písemným potvrzením elektronickou poštou) a úhradou objednaného zboží Kupujícím nebo využitím služby „Twisto“.
  4. Kupující souhlasí s tím, že vybráním služby Twisto v nákupním košíku Obchodníka a po následném schválení platby Twistem, akceptuje „Všeobecné obchodní podmínky pro zákazníky služby „TWISTO“.
 6. Místo plnění

  1. Místem plnění závazku prodávajícího je sklad/výdejní místo prodávajícího na adrese provozovny prodávajícího, kde prodávající předá zboží dopravci přepravní společnosti k dopravě kupujícímu, či kde dojde k osobnímu odběru objednaného zboží kupujícím.
  2. Povinnost prodávajícího odevzdat kupujícímu objednané zboží je splněna okamžikem jeho předání a převzetí kupujícím.
 7. Dodací lhůta

  1. V případě, že má prodávající zboží vedené "skladem" (označeno "Skladem Megahračky.cz") zavazuje objednávku vyexpedovat bez zbytečného odkladu do 2 pracovních dnů.
  2. V případě, že má prodávající zboží vedené "na dotaz". Zavazuje se prodávající upřesnit kupujícímu přesnější dostupnost v potvrzení objednávky.
  3. Zboží označené počtem dnů je zpravidla dostupné v uvedené v časovém termínu.
  4. V případě, že má prodávající zboží vedené "není skladem" je zboží momentálně nedostupné.
  5. Při platbě převodem na účet se prodávající zavazuje zboží odeslat nejpozději do 2 pracovních dnů od přijetí platby, nebo po naskladnění všech položek z objednávky.
  6. Není-li mezi prodávajícím a kupujícím dohodnuto jinak, jsou objednávky expedovány kompletní v termínu podle nejdelší dostupnosti objednané zboží.
 8. Dopravní podmínky a cena za dopravu

  1. Kupující je oprávněn zvolit si při objednávce zboží některý z následujících způsobů jeho doručení v rámci České republiky:
   1. Česká pošta - balík do Ruky
    - při platbě převodem na účet 119,-Kč (včetně DPH)
    - při platbě na dobírku 188,-Kč (včetně DPH)
    - doručení následující pracovní den po expedici objednávky
    - možnost online sledování v systému cpost.cz.
    - telefonický kontakt ze strany doručovatele v den doručení
    - možnost vyzvednutí balíku na příslušné poště nejpozději do 7 dnů ode dne doručení.
   2. Česká pošta - balík na Poštu
    - při platbě převodem na účet 95,-Kč (včetně DPH)
    - při platbě na dobírku 164,-Kč (včetně DPH)
    - doručení následující pracovní den po expedici objednávky na zvolenou pobočku České pošty
    - možnost online sledování v systému cpost.cz.
    - SMS a emailové avízo
   3. Česká pošta - balík do Balíkovny
    - při platbě převodem na účet 75,-Kč (včetně DPH)
    - při platbě na dobírku 148,-Kč (včetně DPH)
    - doručení následující pracovní den po expedici objednávky na zvolenou pobočku České pošty
    - možnost online sledování v systému cpost.cz.
    - SMS a emailové avízo, přednostní vydání
    - Některé pobočky otevřené nonstop
   4. zásilkovou službou GLS CZ - B2C (soukromá adresa)
    - při platbě převodem na účet 139,-Kč (včetně DPH)
    - při platbě na dobírku 208,-Kč (včetně DPH)
    - doručení následující pracovní den po expedici objednávky
   5. Česká pošta EMS
    - při platbě převodem na účet 299,-Kč (včetně DPH)
    - nelze zaslat na dobírku
    - Při expedici v pracovní dny je doručení balíku následující pracovní den po vyexpedování s garantovaným dodání do 10:00 (některá města do 14:00). Při expedici balíku v pátek doručení v sobotu.
    - možnost online sledování v systému cpost.cz
    - Omezeno velikostí, nelze využít pro skluzavky a nadměrné zboží.
  2. Kupující ze Slovenské republiky nemá možnost využití žádného ze způsobu dopravy.
   1. Slovenská republika
    - k nákupu s dodáním po celé Slovenské republice využíte slovenskou verzi našeho obchodu na www.megahracky.sk
  3. V případě, že kupující je z jiného státu a vybere neodpovídající způsob dopravy, je prodávající oprávněn objednávku nepříjmout nebo změnit způsob a cenu dopravného dle svých možností a odpovídajících nákladů.
 9. Nebezpečí škody a vlastnické právo ke zboží

  1. Nebezpečí škody na zboží dodávaném prodávajícím kupujícímu na základě jeho objednávky přechází na kupujícího okamžikem jeho faktického převzetí.
  2. Vlastnické právo ke zboží dodávanému prodávajícím kupujícímu na základě jeho objednávky přechází na kupujícího okamžikem úplného zaplacení kupní ceny tohoto zboží prodávajícímu.
 10. Odstoupení od kupní smlouvy

  1. Kupující je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy uzavřené prostřednictvím internetového obchodu megahracky.cz i bez udání důvodu, nejpozději však do 14 dnů(čtrnácti dnů) ode dne faktického převzetí dodávaného zboží. Odstoupení od smlouvy je právem kupujícího, které nesmí být zneužíváno a využíváno například v úmyslu bezplatného zapůjčení zboží.
  2. Kupující nemá právo odstoupit od kupní smlouvy dle předchozího odstavce mimo jiných zákonných důvodů především v případě, že předmětem kupní smlouvy byla dodávka zboží, jehož cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli prodávajícího, dále v případě zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání a stejně tak v případě, že předmětem kupní smlouvy byla dodávka audio a video nahrávek(DVD) a počítačových programů, porušil-li kupující jejich originální obal, ani v případě dodávky novin, periodik a časopisů. Právo odstoupit nemá kupující ani v případě, bylo-li zboží upraveno dle jeho přání nebo pro jeho osobu, zejména u výroby potisku produktů jako jsou trička a mikiny.
  3. Zároveň kupující nemá možnost odstoupit od kupní smlouvy u specifických produktů tzv. sběratelských sáčku, které jsou baleny neprůhledném či poloprůhledném sáčku, v případě že dojde porušení originálního obalu. U těchto specifických produktů je sáček považován za nedílnou součást hračky. A je tedy možné odstoupit od kupní smlouvy pouze v případě, že nedojde k jeho rozbalení, či k rozbalení originálního balení ve kterém sáčky byly dodány.
  4. V případě odstoupení od smlouvy dle odstavce 1 tohoto článku obchodních podmínek, kupující vrátí již dodané zboží zpět prodávajícímu a to na vlastní náklady. Vrácení zboží na dobírku nebude ze strany prodávajícího akceptováno, takto odeslané balíky budou automaticky odmítnuty.
  5. Odstoupení od smlouvy provede kupující nejlépe písemně na adresu provozovny podávajícího či v online fomuláři. V odstoupení od smlouvy kupující uvede číslo objednávky(číslo faktury), datum převzetí zboží a požadovaný způsob vrácení peněz včetně čísla peněžního účtu bankovního ústavu kupujícího. Případně adresy pro vrácení již zaplacené částky kupujícímu.
  6. V případě, že kupující odstupuje od kupní smlouvy jen částečně, má právo na navrácení dopravného jen v té výši, v jaké se dopravné zvýšilo v důsledku zaslání zboží, od kterého je odstupováno.
  7. V případě odstoupení od smlouvy dle předchozích odstavců tohoto článku obchodních podmínek má prodávající vůči kupujícímu právo na náhradu nákladů účelně vynaložených v souvislosti se zrušenou kupní smlouvou (zejména nákladů na znovuuvedení zboží do prodeje) a kupující souhlasí, aby si tyto účelně vynaložené náklady prodávající započetl na část vrácené kupní ceny kupujícímu.
  8. Kupující má dále právo odstoupit od kupní smlouvy bez zbytečného odkladu poté, kdy mu bylo předáno či doručeno jiné zboží než si objednal. V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen "rozpor s kupní smlouvou"), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil.
  9. Nepřevzetí zboží není legitimním způsobem odstoupení od kupní smlouvy. Kupující v takovém to případě akceptuje možnost prodávajícího vyžadovat náhradu škody za takto zbytečně vynaložené náklady a další náklady s tím spojené.
  10. Kupující bere na vědomí, že pokud zboží vrácené kupujícím bude poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno, vzniká prodávajícímu vůči kupujícímu nárok na náhradu škody jemu tím vzniklé. Nárok na úhradu vzniklé škody je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.
  11. Formulář ke stažení : http://www.megahracky.cz/vse-o-nakupu/odstoupeni-od-kupni-smlouvy/
 11. Odpovědnost za vady, záruční podmínky a reklamace

  1. Kupujícímu je doporučeno při převzetí balíku prohlédnout zboží nebo bez zbytečného odkladu po jeho převzetí. Má-li dodané zboží kupujícímu vady v době jeho předání, je kupující oprávněn odmítnout jeho převzetí. Vady předaného zboží, které mělo zboží v době jeho předání je kupující oprávněn reklamovat prodávajícímu bez zbytečného odkladu.
  2. Prodávající poskytuje kupujícímu záruku na zboží dodané prostřednictvím internetového obchodu megahracky.cz, a to v délce trvání 24 měsíců (dvacetičtyř měsíců) od faktického převzetí zboží kupujícím. Záruční doba může být stanovena i v delším rozsahu, za předpokladu, že je delší záruční doba uvedena v popisu produktu na webových stránkách internetového obchodu megahracky.cz a jestliže tak stanoví i dodavatel či výrobce tohoto zboží. Vyskytnou-li se na dodaném zboží v průběhu záruční doby vady, je kupující oprávněn tyto vady reklamovat.
  3. Reklamaci vad zboží učiní kupující podle reklamačního řádu: Reklamační řád a to nejlépe přes online průvodce či písemně na adresu provozovny prodávajícího. Ať už v online reklamci či v písemné reklamaci, kupující označí vady, jakým způsobem se projevují, a dále pak může navrhnou způsob vyřízení reklamace. Reklamační formulář: ke stažení zde!
  4. Prodávající vydá kupujícímu písemné potvrzení o doručení reklamace na e-mail. Následně vydá prodávající kupujícímu i písemné potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace případně odůvodnění zamítnutí reklamace. Veškeré informace o průběhu reklamace je možné získat telefonicky na tel: 608 300 771 a to v pracovní dny 10:00 do 16:00 hod nebo na reklamace@megahracky.cz.
  5. Za neoprávněnou bude považována reklamace v případě, že k vadě došlo neodborným používáním zboží nebo jiným způsobem než je uvedeno v návodu k němu, běžným opotřebením nebo poškozením, nesprávnou manipulací, nesprávným skladováním, neodborným zásahem kupujícího či třetí osoby nebo v důsledku živelních pohrom.
  6. V případě oprávněné reklamace má zákazník právo na náhradu poštovného v nutné výši k vyřízení reklamace. V případě neoprávněné reklamace nemá spotřebitel nárok na náhradu svých nákladů spojených s vyřízením reklamace.
  7. Není-li stanoveno či dohodnuto jinak, řídí se práva a povinnosti kupujícího a prodávajícího z odpovědnosti za vady zboží příslušnými ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku, v platném znění a zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění. V případě kupujícího podnikatele se vzájemná práva z odpovědnosti za vady řídí Zákonem o obchodních korporacích, v platném znění, nebude-li dohodnuto jinak.
 12. Práva z vadného plnění

  1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku).
  2. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:.
   - má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi provádění
   - se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,
   - zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy
   - je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti
   - zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.
  3. Ustanovení uvedená v čl. 7.2 obchodních podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.
  4. Projeví-li se vada v průběhu 12 měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí.
  5. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.
  6. Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho provozovny, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží, případně i v sídle nebo místě podnikání .
  7. Vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy obchod@megahracky.cz
  8. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.
 13. Ochrana osobních údajů

  1. Prodávající plní svou informační povinnost vůči kupujícímu ve smyslu čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „nařízení GDPR“) související se zpracováním osobních údajů kupujícího pro účely plnění kupní smlouvy, pro účely jednání o této smlouvě a pro účely plnění veřejnoprávních povinností prodávajícího, prostřednictvím následujících dokumentů:
   Zpracování osobních údajů za účelem uzavření smlouvy
   Zpracování osobních údajů a marketing
   Žádost o export uživatelských dat
 14. Zasílání obchodních sdělení a ukládání cookies

  1. Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího.
  2. Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač/mobilní telefon či tablet. Kupující souhlasí s dočasným ukládáním tzv. cookies na jeho počítač, které slouží ke správnému fungování interentového obchodu. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.
 15. Autorská práva, Ochranné známky, Práva třetích osob a odpovědnost

  1. Prodávající neodpovídá kupujícímu ani třetí osobě za jakékoli škody, ušlý zisk, vynaložené náklady, přerušení činnosti či další škody vzniklé v souvislosti s použitím informací uvedených na webových stránkách internetového obchodu megahracky.cz. Informace o zboží uvedené na webových stránkách internetového obchodu megahracky.cz nelze považovat za prohlášení o vhodnosti tohoto zboží pro některý konkrétní účel.
  2. Veškeré materiály zveřejněné na webových stránkách internetového obchodu megahracky.cz, jsou chráněny autorským zákonem. Tyto webové stránky i jejich jednotlivé části jako jsou popisy a vyobrazení prodávaného zboží, rozdělení kategorií zboží, nesmí být zkopírovány elektronickou ani mechanickou cestou a zpřístupněny veřejnosti či jinak užity bez předchozího písemného svolení prodávajícího jakožto držitele autorských práv.
  3. Prodávající prohlašuje, že je vlastníkem ochranné známky Megahračky.cz
  4. Kupující bere na vědomí, že názvy a označení výrobků, služeb a společností uvedených na webových stránkách internetového obchodu megahracky.cz mohou být registrovanými obchodními známkami příslušných třetích osob (dodavatelů, výrobců hraček) a požívají příslušné právní ochrany.
 16. Závěrečná ustanovení

  1. Na našich stránkách můžeme využívat následující reklamní systémy a analytické nástroje: Google AdWords, Facebook, Google Analytics, Seznam.cz Sklik. Při jejich využití platí, že jde o omezená data bez osobně identifikovatelných údajů.
Tyto obchodní podmínky byly publikovány dne 25. května, od tohoto okamžiku jsou platné a účinné.

Copyright© 2008-2022 MegaHračky.cz® 0.034

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie.
Online chat s našim operátorem
1 LEGO Group.© 2017 The LEGO Group. LEGO® a LEGO logo jsou ochrannými známkami společnosti LEGO Group.© 2017 Lucasfilm Ltd. & TM. Všechna práva vyhrazena.